Διορθώσεις/μεταβολές Δημοτολογίου


Για την αλλαγή σε στοιχεία που ήδη βρίσκονται καταχωρημένα σε εγγραφή του Μητρώου Αρρένων, ο ενδιαφερόμενος πρέπει ν΄ απευθυνθεί στη Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών που εδρεύει στην οδό Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 2313 317738, 231317383, FAX 231331-7460, 231331-7461.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).
Εξαιρούνται οι πράξεις για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και δηλώνονται στα Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, όπου δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Διορθώσεις Μητρώου Αρρένων

 • ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

  A) ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

  – Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον   είναι ανήλικος.
  – Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.

  Β) ΛΟΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  – Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  – Κατάθεση τριών τουλάχιστον δημοσίων εγγράφων στα οποία να αναφέρεται το επιθυμητό επώνυμο (Αποδείξεις λογαριασμών ΔΕΗ , ΟΤΕ , ΕΥΑΘ , εκκαθαριστικό εφορίας , βιβλιάριο τραπέζης , βιβλιάριο ασθενείας , πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης κ.τ.λ.).

  Γ) ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ

  – Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  – Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερομένου.
  – Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.

  Δ) ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

  – Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  – Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
  – Αντίγραφο δικαστικής απόφασης
  – Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  – Έκθεση επίδοσης

 • ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ - ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ

  – Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  – Πιστοποιητικό εγγραφής Μητρώου Αρρένων του πατέρα ή εγγραφής Δημοτολογίου της μητέρας αντίστοιχα (όταν είναι αλλοδαποί απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως από τη χώρα καταγωγής τους το οποίο πρέπει απαραιτήτως να είναι επίσημα μεταφρασμένο).
  – Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης .
  – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που ο πατέρας ή η μητέρα είναι αλλοδαποί να εμφανίζονται σε ενδεικτική εγγραφή με το ορθό κύριο όνομα αντίστοιχα).

 • ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  – Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  – Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το αρμόδιο Ληξιαρχείο για τους γεννηθέντες εντός Ελλάδος . Για τους γεννηθέντες εκτός Ελλάδος απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης ΜΟΝΟ από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με καταχωρημένη τη διόρθωση.

 • ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ

  – Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  – Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
  – Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
  – Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  – Έκθεση επίδοσης

 • ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

  – Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  – Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
  – Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
  – Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  – Έκθεση επίδοσης

 • ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ

  – Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  – Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης – βάπτισης

 • ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

  – Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος
  – Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας , πιστοποιητικού Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης.
  – Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης (φωτοτυπία της σελίδας του ληξιαρχείου με καταχωρημένα τα νέα στοιχεία)
  – Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης – βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  – Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα.
  – Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς)
  – Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.

 • ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΟΥΣΙΑΣ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

  – Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
  – Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης ή εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης ή έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.
  – Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο
  – Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από τα Μητρώα Αρρένων.
  – Σε περίπτωση γάμου των γονέων , ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

  – Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας  ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
  – Αντίγραφο δικαστικής απόφασης προσβολής πατρότητας με έκθεση επίδοσης ή εκθέσεις παραιτήσεων από τα ένδικα μέσα και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου.
  – Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page