Δήλωση θανάτου στο Ληξιαρχείο


Που γίνεται η δήλωση θανάτου 

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου

Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Μετά το πέρας του 24 ώρου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο στην οποία αναφέρεται ότι «Ο θανών δεν ενταφιάστηκε έως την δήλωση του γεγονότος στο Ληξιαρχείο». Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016) .

Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου

– Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο.  Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα. (υπόδειγμα εντύπου δήλωσης θανάτου).

– Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.

– Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου 3ης χώρας , διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής.

– Σε περίπτωση που ο ενταφιασμός γίνει σε κοιμητήρια εκτός ορίων του Δ.Θ. και εφόσον ο θάνατος συνέβη στα όρια του Δ.Θ., απαιτείται η απόδειξη πληρωμής τελών ενταφιασμού.


Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση του Θανάτου γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μέσω του συστήματος ΔΗΔΙΛ άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.
Τηλέφωνα : 2313 317504, 2313 317485 Φαξ: 2313 317513 & 2313 317514

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page