Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων


Ποια είδη αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων εκδίδονται.

Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Με ποιο τρόπο εκδίδονται αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

– Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία (Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος)

– Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

– Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).

Ποιοι δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο Ληξ. Πράξης ανά περίπτωση
Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

– ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).

– ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

– ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος, οι πλησιέστεροι συγγενείς.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

– Έχει έννομο συμφέρον

– Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 και Ν. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση αντιγράφου είναι:

– Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας

– Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο).

– Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Το Τμήμα  Ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (δημοτών και μη), διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων για όλες τις περιπτώσεις.

Τηλέφωνα: 2313 317420, 2313 317413, 2313317401 Φαξ: 2313 317513 & 2313317514

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page