Άνοιγμα νέας μερίδας στο Δημοτολόγιο


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, τηλ. 2313 317430, 2313 317432, 2313 37434, 2313 317438

Η μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:

Α. λόγω γάμου

Β. λόγω διαζυγίου

Γ. για άλλες αιτίες (απόκτηση τέκνου εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου, κ.α).

Α: Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω γάμου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω γάμου είναι τα παρακάτω:

Αίτηση – δήλωση γάμου (υπάρχει στην Υπηρεσία).
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν είναι δημότης μας, απαιτείται επιπρόσθετα πιστοποιητικό γέννησής του για ενδεικτική εγγραφή ή μεταδημότευση (ανάλογα με την επιλογή του ενδιαφερομένου) στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Στην περίπτωση που ο μη δημότης σύζυγος έχει τελέσει και άλλον /άλλους γάμους, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία σύστασης – λύσης των προηγούμενων γάμων του, ή ληξιαρχικές πράξεις γάμου με καταχωρημένα τα διαζύγια ή τις πράξεις θανάτου (εάν η λύση του γάμου προήλθε από θάνατο του ή της συζύγου) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης Τμήμα Δημοτολογίων, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος  όροφος, τηλ. 2313 317430, 2313 317432, 2313 317434, 2313 317438.

Β: Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω διαζυγίου είναι τα παρακάτω:

Αίτηση (υπάρχει στην Υπηρεσία).
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του Γάμου (Δικαστική Απόφαση και Διαζευκτήριο εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός).
Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία, και το πιστοποιητικό Γραμματείας πρωτοδικείου που θα αναφέρει για την συγκεκριμένη απόφαση δεν ασκήθηκαν κατά αυτής άλλα ένδικα μέσα.

Γ. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται και για άλλες αιτίες (π.χ. απόκτηση εκτός γάμου τέκνου, υιοθεσία κ.ά)

Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται προτιμότερο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοτικής Κατάστασης.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page