Ε.Π “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”


Sticker-website_EDET_GR_HighRes
«Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»
«Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης»  στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5000675 και συνολική δημόσια δαπάνη 587.600,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Οι Ξενώνες Φιλοξενίας αναπτύχθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής με την οπτική του φύλου, ως εξής:

Α) Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους

Β) Κοινωνική στήριξη

Γ) Ψυχολογική στήριξη

Δ) Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση

Ε) Δράσεις Δικτύωσης.

Στόχοι των δράσεων της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:

-Η ολοκληρωμένη υποστήριξη και η παροχή πολλαπλών υπηρεσιών πρώτης γραμμής, και μάλιστα κοινών προδιαγραφών, για τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας και εν γένει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

-Η αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων με ολοκληρωμένο τρόπο για να καλύπτεται ευρύ φάσμα αναγκών των γυναικών εξυπηρετούμενων.

-Η αποτελεσματική διασύνδεση και η λειτουργία των δομών του Δικτύου για να ωφελούνται πολύπλευρα οι γυναίκες που απευθύνονται στις δομές.

-Η παροχή ασφαλούς φιλοξενίας στις γυναίκες και στα παιδιά τους

-Η ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες είτε κινδυνεύουν από άσκηση βίας, είτε έρχονται σε επαφή με θύματα έμφυλης βίας, είτε μπορούν να συμβάλουν στη μείωση /εξάλειψη του φαινομένου.

 

«Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης»
«Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης»  στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5001616 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.432.080,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στην υλοποίηση των 2 υποέργων:
Υποέργο Α/Α 1. «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (Α.Κ.Η.Α.)»

Αντικείμενο του Υποέργου:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του «Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», το οποίο είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Θα παρέχει υπηρεσίες:
·        ψυχοκοινωνικής στήριξης,
·        πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας,
·        ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και
·      διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Υποέργο Α/Α 2. «Υπνωτήριο Δήμου Θεσσαλονίκης»

Αντικείμενο του Υποέργου:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του «Υπνωτηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης», το οποίο είναι μια δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Θα παρέχει υπηρεσίες:

·      διανυκτέρευσης
·      ατομικής φροντίδας και υγιεινής
·      ψυχοκοινωνικής στήριξης
·      διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

 

«Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης»
«Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και συνολική δημόσια δαπάνη 443.560,00  ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση των 2 υποέργων:

Υποέργο Α/Α 1. Κοινωνικό παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου:

Η δομή αφορά στη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των ωφελουμένων. Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» θα στηρίζεται στη φιλοσοφία της ευαισθητοποίησης, της αλληλέγγυας δράσης και της ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας καθώς και των τοπικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θα παρέχει υπηρεσίες:

 • διανομή τροφίμων και ειδών παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής και κατεψυγμένα προϊόντα
 • διανομή ειδών ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι».
 • είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd –dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού

Ο Δήμος διαθέτει ήδη ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ), το οποίο μπορεί να διασυνδεθεί και να διαλειτουργήσει με το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων το οποίο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί κεντρικά (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) και να διατεθεί στους Δικαιούχους των πράξεων τις οποίες αφορά ο οδηγός εφαρμογής και λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών, όπως για παράδειγμα έκτακτες ενισχύσεις στις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο χορηγιών με ομάδες, επιχειρήσεις και φορείς.

Δομή Παροχής Συσσιτίου: Αφορά στη λειτουργία Δομής παροχής συσσιτίων, η οποία θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, θα πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, θα έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και παράλληλα θα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία κ.α. για την σίτιση των ωφελούμενων.

Οι Δομές συσσιτίου θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενες υποδομές διασφαλίζοντας την τήρηση των κείμενων υγειονομικών κανονισμών για την διανομή του φαγητού ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση.

Η παρασκευή των ημερήσιων γευμάτων θα ανατεθεί σε εταιρεία catering κατόπιν διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα γεύματα θα μοιράζονται στην έδρα της δομής καθώς και σε επιπλέον σημεία διανομής (παραρτήματα ΚΑΠΗ) για την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη.

Υποέργο Α/Α 2.: Κοινωνικό Φαρμακείο:

Το υποέργο αφορά στην λειτουργία της δομής Κοινωνικού Φαρμακείου, το οποίο είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των αναγκών σε φαρμακευτική περίθαλψη των ωφελουμένων. Θα παρέχει υπηρεσίες:

 • παροχής φαρμάκων
 • παροχής υγειονομικού υλικού
 • παροχής παραφαρμακευτικών προϊόντων

Η δομή θα συγκεντρώνει φάρμακα και λοιπά είδη φαρμακείου για νοικοκυριά και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια και δε διαθέτουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη ή/και κοινωνική ασφάλιση (άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι). Ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιεί τοπικά φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο. Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα φάρμακα, διατιθέμενα φάρμακα, u945 αριθμός ωφελουμένων κλπ.).

Τα παρεχόμενα είδη του Κοινωνικού Φαρμακείου θα προέρχονται από:

 • Δωρεές /χορηγίες τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους.
 • Δωρεές /χορηγίες φαρμακοβιομηχανιών.
 • Δωρεές/χορηγίες πολιτών.
 • Από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.α.).
 • Από τον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατόπιν διαγωνισμού (εφόσον υπάρχει ανεπάρκεια τους)

 

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ»
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5002722 και συνολική δημόσια δαπάνη 652.960,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχοντας αναπτύξει ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικών δομών και δράσεων (δομές αστεγίας, κοινωνικό παντοπωλείο, συσσίτια, κοινωνικό φαρμακείο, Επισιτιστικό πρόγραμμα (ΤΕΒΑ) για τις ευάλωτες ομάδες των κατοίκων της πόλης, επιθυμεί να οργανώσει και τη συντονισμένη πληροφόρηση και δικτύωση των εν λόγω δομών με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού του. Πρόκειται να οργανωθούν δύο (2) Κέντρα Κοινότητας, ένα (1) στον ανατολικό τομέα και ένα (1) στο δυτικό τομέα της πόλης. Επιπρόσθετα πρόκειται στο Κέντρο Κοινότητας του δυτικού τομέα να ενσωματωθεί Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.) λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης προσφύγων στην περιοχή.

Π1: Κέντρο Κοινότητας

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας περιλαμβάνει τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

 • Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Π2: Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.)

Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Βόρεια Ελλάδα δημιούργησε αυξημένες ανάγκες διαχείρισης του προσφυγικού πληθυσμού.

Ο στόχος της λειτουργίας Κέντρου Ένταξης Μεταναστών-ΚΕΜ αφορά τους εξής άξονες:

 • Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωση
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, Συλλόγους Μεταναστών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, ΜΚΟ, Κοινωνικές Υπηρεσίες)
 • Υλοποίηση μαθημάτων και παράλληλων δράσεων για την κοινωνική ένταξη
«Προμήθεια τεσσάρων οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ»
«Προμήθεια τεσσάρων οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ», με Κωδικό ΟΠΣ 5008085, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ για την αναβάθμιση και επέκταση της παροχής υπηρεσιών του δικτύου μεταφοράς ΑμεΑ «ΑΙΝΕΙΑΣ».

Το δίκτυο μεταφοράς ΑμεΑ «ΑΙΝΕΙΑΣ» εξυπηρετεί κατοίκους ΑμεΑ οι οποίοι μετακινούνται για εργασιακούς ή εκπαιδευτικούς λόγους και εξυπηρετούνται από τις 06.00 π.μ. έως τις 22.00 μ.μ. με 3 πρωϊνές βάρδιες και 2 απογευματινές. Η ακτίνα εξυπηρέτησης ημερησίως είναι: Νέα Ελβετία – Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής – Καλαμαριά – Ανατολική Θεσσαλονίκη – Κέντρο πόλης – Δυτική Θεσσαλονίκη ως την Επτάλοφο – Πυλαία – Ελαιώνας – Πανόραμα – Νέα Ελβετία, ενώ πέρα των τακτικών δρομολογίων εκτελούνται και εμβόλιμα κατόπιν ραντεβού.

Ως έναρξη πράξης ορίζεται η 20η Μαρτίου 2018 και θα διαρκέσει 24 μήνες (2 έτη).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ:

Τέσσερα (4) οχήματα εξυπηρέτησης ΑμεΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  242.480,00 €

«Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού»
«Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5011037 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.500.000 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας Μαβίλη και των περιμετρικών οδών (Μαβίλη, Γλάδστωνος, Κ.Παλαμά, Φειδίου και Ζεφύρων) με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού, συνολικής επιφάνειας παρέμβασης 6.420 τ.μ.

Αντικείμενο του έργου είναι ο ανασχεδιασμός του χώρου, με νέες χαράξεις και καινούργιες αρχές σχεδιασμού (βιοκλιματικά στοιχεία, αισθητική αναβάθμιση, βελτίωση συνθηκών μικροκλίματος της περιοχής). Η μελέτη βραβεύτηκε το 2012, στα πλαίσια του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών της Ε.Α..Χ.Α. Α.Ε. «Θεσσαλονίκη Χ4».

«Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη»
«Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Διαμόρφωση  χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5016703 και συνολική δημόσια δαπάνη 993.109,90 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Αντικείμενο του έργου είναι ο ανασχεδιασμός – διαμόρφωση του χώρου πρασίνου στην συμβολή των οδών Βούλγαρη και Παπαναστασίου βόρειο – ανατολικά του άλσους της Νέας Ελβετίας, στο Ο.Τ. 146 στην περιοχή Χαριλάου –Ν Ελβετία στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα, με επεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση – διαμόρφωση ενός ενοποιημένου χώρου πρασίνου υπερτοπικής κλίμακας.

«Βελτιστοποίηση Υφιστάμενου Άξονα Ποδηλατόδρομου και Επέκτασης αυτού»
«Βελτιστοποίηση Υφιστάμενου Άξονα Ποδηλατόδρομου και Επέκτασης αυτού»

«Βελτιστοποίηση Υφιστάμενου Άξονα Ποδηλατόδρομου και Επέκτασης αυτού» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΞ04-Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς » του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5014559 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.000.000 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων: α) στον υφιστάμενο άξονα ποδηλατόδρομου που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Θεσσαλονίκη (και αντιστρόφως), σε μία διαδρομή μήκους 6,2 χιλ. από το Μέγαρο Μουσικής έως και το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, με ενδιάμεσους σταθμούς τις πλατείες Λευκού Πύργου και Αριστοτέλους, Ελευθερίας που πρόκειται σύντομα να αναπλαστεί και το Επιβατικό Λιμάνι, και συγκεκριμένα στο τμήμα που βρίσκεται στο οδόστρωμα στις οδούς Ν. Κουντουριώτη- Σαλαμίνος – Πολυτεχνείου και Αναγεννήσεως, β) την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομων προς την περιοχή της Τούμπας και συγκεκριμένα την σύνδεση της Καυτατζόγλου με το Παπάφειο Ορφανοτροφείο και το παλιό Κλωστοϋφαντουργείο Υφανέτ το οποίο σχεδιάζεται να διαμορφωθεί ως πολυχώρος πολιτισμού. και τελικό προορισμό το πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Πολιτισμού, μέσω των οδών Παπάφη και Κλεάνθους. Στα πλαίσια του έργου θα αποκατασταθούν τα πεζοδρόμια που βρίσκονται στην πλευρά του ποδηλατόδρομου ώστε να εξασφαλίζεται απαραιτήτως η προσβασιμότητα πεζών/ΑμεΑ/ΑΜΚ. Επιπλέον θα υλοποιηθεί η προμήθεια πολυδύναμων κατασκευών κατάλληλων για μικρής και μεγάλης διάρκειας στάθμευσης για να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα που έχουν απαξιωθεί και να τοποθετηθούν σε νέες θέσεις που θα προκύψουν από σχετική μελέτη ώστε να εξυπηρετηθεί η σημερινή και η προβλεπόμενη μελλοντική ζήτηση. Τα παραδοτέα της πράξης θα αποτελούν βασικό πυρήνα των προαναφερόμενων μελετών που εκπονούνται με στόχο μία βιώσιμη πόλη που η κινητικότητα και τα αστικά συστήματα υπηρετούν τους κατοίκους της.

«Ανάπλαση πάρκου Ν. Παπάζογλου (πρώην Αγ. Θεράποντα)»
«Ανάπλαση πάρκου Ν. Παπάζογλου (πρώην Αγ. Θεράποντα)»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ανάπλαση πάρκου Ν. Παπάζογλου (πρώην Αγ. Θεράποντα» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5013483 και συνολική δημόσια δαπάνη 830.000 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση ενός αστικού πάρκου με μεγάλη επισκεψιμότητα λόγω διεξαγωγής ετήσιων μουσικών εκδηλώσεων προς τιμή του λαϊκού έντεχνου μουσικοσυνθέτη Ν. Παπάζογλου αλλά και της γειτνίασής του με το 19ο Δημοτικό Σχολείο, τον Ι.Ν. Αγ. Θεράποντα και την τοπική αγορά της Κάτω Τούμπας.

«Αναπλάσεις Πάρκων Γειτονιάς»
«Αναπλάσεις Πάρκων Γειτονιάς»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αναπλάσεις Πάρκων Γειτονιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5027249 και συνολική δημόσια δαπάνη 323.000 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Αντικείμενο του έργου είναι α) Στο πάρκο επί της οδού Βαρώνου Χιρς και Γαμβέτα, η προτεινόμενη διαμόρφωση εστιάζει κυρίως στην καλύτερη προσβασιμότητα και φωτισμό του χώρου, ώστε να γίνει πιο προσιτή η χρήση του από τους κατοίκους ως πέρασμα αλλά και ως ανάπαυση – στάση. β) Στο πάρκο επί της οδού Ορέστου – Μακεδονίας και Δελφών θα πραγματοποιηθούν ήπιες επεμβάσεις που στόχο έχουν να προσελκύσουν τον περαστικό να έρθει σε επαφή με το φυσικό στοιχείο περπατώντας σε μονοπάτια μέσα στο χώρο πρασίνου.

«Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα»
«Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5010945 και συμβατική δαπάνη 253.492,49 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Αντικείμενο του έργου είναι ο ανασχεδιασμός του χώρου πρασίνου του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ο.Τ. 40 της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας που λειτουργεί ως πλατεία καθώς και των πεζοδρομίων που περιβάλλουν το Ο.Τ. 40, του πεζοδρόμου της οδού Τζουμαγιάς και τμήματος του πεζοδρομίου της οδού Χαρ. Τρικούπη με επεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση σε πυρήνα τοπικού αστικού πρασίνου, στάσης και ανάπαυσης.

«Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 2ο Γυμνάσιο- 31ο ΓΕΛ»
«Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 2ο Γυμνάσιο- 31ο ΓΕΛ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 2ο Γυμνάσιο- 31ο ΓΕΛ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5022361 και συνολική δημόσια δαπάνη 740.000,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το έργο αφορά στη διαμόρφωση της σχολικής αυλής στο 2ο Γυμνάσιο – 31ο Λύκειο, στην οδό Αναξιμάνδρου 79, Χαριλάου (Ε΄ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης) Η διαμόρφωση θα γίνει στόχο την συνολική ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής αυλής μέσω ενσωμάτωσης στοιχείων περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριων χώρων.

«Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια 27ου Δημοτικού Σχολείου»
«Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια 27ου Δημοτικού Σχολείου»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια  27ου Δημοτικού Σχολείου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5022362 και συνολική δημόσια δαπάνη 500.000,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το έργο αφορά στη διαμόρφωση της σχολικής αυλής στο 27ο Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Καισαρείας 15, Κάτω Τούμπα (Δ΄ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης). Η διαμόρφωση θα γίνει στόχο την συνολική ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής αυλής μέσω ενσωμάτωσης στοιχείων περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριων χώρων.

«Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 14ο / 73ο Νηπιαγωγείο - 11ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»
«Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 14ο / 73ο Νηπιαγωγείο - 11ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 14ο / 73ο Νηπιαγωγείο – 11ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5017078 και συνολική δημόσια δαπάνη 204.000,00 ευρώ.

«Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 9ο / 15ο Νηπιαγωγείο - 13ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»
«Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 9ο / 15ο Νηπιαγωγείο - 13ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 9ο / 15ο Νηπιαγωγείο – 13ο Δημοτικό Σχολειό Θεσσαλονίκης)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5017162 και συνολική δημόσια δαπάνη 273.000,00 ευρώ.

«Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)»
«Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5017545 και συνολική δημόσια δαπάνη 408.000,00 ευρώ

«Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»
«Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κατασκευή Φυτεμένων Δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5017175 και συνολική δημόσια δαπάνη 120.000,00 ευρώ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ (ΔΩΜΑΤΑ) : Ο γενικός στόχος – πλαίσιο για τη δημιουργία φυτεμένων δωμάτων, ως παθητικής τεχνικής εξοικονόμησης ενέργειας, είναι η βιώσιμη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Με δεδομένο ότι το κτιριακό συγκρότημα που έχει επιλέγει είναι ενεργοβόρο, στεγάζει σχολικές μονάδες και βρίσκεται σε μια εξαιρετικά πυκνοδομημένη περιοχή, τα οφέλη που προκύπτουν είναι:

– Η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριακού συγκροτήματος (μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης -εξοικονόμησης ενέργειας θέρμανσης) με παράλληλη βελτίωση της θερμικής άνεσης στο εσωτερικό του,

– Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της περιοχής (αέρια ρύπανση, ηχορύπανση, αισθητική, διαχείριση όμβριων),

– Η διάδοση, επίδειξη και ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ, πληροφόρηση, εκπαίδευση (μέσω της επίδειξης) και ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και περίοικων και

– Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθολογική χρήση της ενέργειας με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας στα κτίρια και τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.

Συνοπτικά, ωφελούμενοι είναι οι ίδιοι οι μαθητές, οι καθηγητές – λοιποί εργαζόμενοι, οι περίοικοι και κατ’ επέκταση, όλοι οι πολίτες.