ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ – Τομεακά


«Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»
«Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης»  στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5000675 και συνολική δημόσια δαπάνη 587.600,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Οι Ξενώνες Φιλοξενίας αναπτύχθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής με την οπτική του φύλου, ως εξής:

Α) Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους

Β) Κοινωνική στήριξη

Γ) Ψυχολογική στήριξη

Δ) Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση

Ε) Δράσεις Δικτύωσης.

Στόχοι των δράσεων της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:

-Η ολοκληρωμένη υποστήριξη και η παροχή πολλαπλών υπηρεσιών πρώτης γραμμής, και μάλιστα κοινών προδιαγραφών, για τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας και εν γένει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

-Η αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων με ολοκληρωμένο τρόπο για να καλύπτεται ευρύ φάσμα αναγκών των γυναικών εξυπηρετούμενων.

-Η αποτελεσματική διασύνδεση και η λειτουργία των δομών του Δικτύου για να ωφελούνται πολύπλευρα οι γυναίκες που απευθύνονται στις δομές.

-Η παροχή ασφαλούς φιλοξενίας στις γυναίκες και στα παιδιά τους

-Η ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες είτε κινδυνεύουν από άσκηση βίας, είτε έρχονται σε επαφή με θύματα έμφυλης βίας, είτε μπορούν να συμβάλουν στη μείωση /εξάλειψη του φαινομένου.

 

«Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης»
«Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης»  στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5001616 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.432.080,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στην υλοποίηση των 2 υποέργων:
Υποέργο Α/Α 1. «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (Α.Κ.Η.Α.)»

Αντικείμενο του Υποέργου:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του «Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», το οποίο είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Θα παρέχει υπηρεσίες:
·        ψυχοκοινωνικής στήριξης,
·        πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας,
·        ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και
·      διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Υποέργο Α/Α 2. «Υπνωτήριο Δήμου Θεσσαλονίκης»

Αντικείμενο του Υποέργου:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του «Υπνωτηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης», το οποίο είναι μια δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Θα παρέχει υπηρεσίες:

·      διανυκτέρευσης
·      ατομικής φροντίδας και υγιεινής
·      ψυχοκοινωνικής στήριξης
·      διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

 

«Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης»
«Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και συνολική δημόσια δαπάνη 443.560,00  ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση των 2 υποέργων:

Υποέργο Α/Α 1. Κοινωνικό παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου:

Η δομή αφορά στη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των ωφελουμένων. Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» θα στηρίζεται στη φιλοσοφία της ευαισθητοποίησης, της αλληλέγγυας δράσης και της ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας καθώς και των τοπικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θα παρέχει υπηρεσίες:

 • διανομή τροφίμων και ειδών παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής και κατεψυγμένα προϊόντα
 • διανομή ειδών ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι».
 • είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd –dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού

Ο Δήμος διαθέτει ήδη ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ), το οποίο μπορεί να διασυνδεθεί και να διαλειτουργήσει με το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων το οποίο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί κεντρικά (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) και να διατεθεί στους Δικαιούχους των πράξεων τις οποίες αφορά ο οδηγός εφαρμογής και λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών, όπως για παράδειγμα έκτακτες ενισχύσεις στις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο χορηγιών με ομάδες, επιχειρήσεις και φορείς.

Δομή Παροχής Συσσιτίου: Αφορά στη λειτουργία Δομής παροχής συσσιτίων, η οποία θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, θα πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, θα έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και παράλληλα θα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία κ.α. για την σίτιση των ωφελούμενων.

Οι Δομές συσσιτίου θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενες υποδομές διασφαλίζοντας την τήρηση των κείμενων υγειονομικών κανονισμών για την διανομή του φαγητού ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση.

Η παρασκευή των ημερήσιων γευμάτων θα ανατεθεί σε εταιρεία catering κατόπιν διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα γεύματα θα μοιράζονται στην έδρα της δομής καθώς και σε επιπλέον σημεία διανομής (παραρτήματα ΚΑΠΗ) για την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη.

Υποέργο Α/Α 2.: Κοινωνικό Φαρμακείο:

Το υποέργο αφορά στην λειτουργία της δομής Κοινωνικού Φαρμακείου, το οποίο είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των αναγκών σε φαρμακευτική περίθαλψη των ωφελουμένων. Θα παρέχει υπηρεσίες:

 • παροχής φαρμάκων
 • παροχής υγειονομικού υλικού
 • παροχής παραφαρμακευτικών προϊόντων

Η δομή θα συγκεντρώνει φάρμακα και λοιπά είδη φαρμακείου για νοικοκυριά και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια και δε διαθέτουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη ή/και κοινωνική ασφάλιση (άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι). Ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιεί τοπικά φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο. Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα φάρμακα, διατιθέμενα φάρμακα, u945 αριθμός ωφελουμένων κλπ.).

Τα παρεχόμενα είδη του Κοινωνικού Φαρμακείου θα προέρχονται από:

 • Δωρεές /χορηγίες τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους.
 • Δωρεές /χορηγίες φαρμακοβιομηχανιών.
 • Δωρεές/χορηγίες πολιτών.
 • Από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.α.).
 • Από τον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατόπιν διαγωνισμού (εφόσον υπάρχει ανεπάρκεια τους)

 

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ»
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5002722 και συνολική δημόσια δαπάνη 652.960,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχοντας αναπτύξει ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικών δομών και δράσεων (δομές αστεγίας, κοινωνικό παντοπωλείο, συσσίτια, κοινωνικό φαρμακείο, Επισιτιστικό πρόγραμμα (ΤΕΒΑ) για τις ευάλωτες ομάδες των κατοίκων της πόλης, επιθυμεί να οργανώσει και τη συντονισμένη πληροφόρηση και δικτύωση των εν λόγω δομών με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού του. Πρόκειται να οργανωθούν δύο (2) Κέντρα Κοινότητας, ένα (1) στον ανατολικό τομέα και ένα (1) στο δυτικό τομέα της πόλης. Επιπρόσθετα πρόκειται στο Κέντρο Κοινότητας του δυτικού τομέα να ενσωματωθεί Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.) λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης προσφύγων στην περιοχή.

Π1: Κέντρο Κοινότητας

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας περιλαμβάνει τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

 • Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Π2: Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.)

Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Βόρεια Ελλάδα δημιούργησε αυξημένες ανάγκες διαχείρισης του προσφυγικού πληθυσμού.

Ο στόχος της λειτουργίας Κέντρου Ένταξης Μεταναστών-ΚΕΜ αφορά τους εξής άξονες:

 • Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωση
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, Συλλόγους Μεταναστών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, ΜΚΟ, Κοινωνικές Υπηρεσίες)
 • Υλοποίηση μαθημάτων και παράλληλων δράσεων για την κοινωνική ένταξη
«Προμήθεια τεσσάρων οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ»
«Προμήθεια τεσσάρων οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ», με Κωδικό ΟΠΣ 5008085, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ για την αναβάθμιση και επέκταση της παροχής υπηρεσιών του δικτύου μεταφοράς ΑμεΑ «ΑΙΝΕΙΑΣ».

Το δίκτυο μεταφοράς ΑμεΑ «ΑΙΝΕΙΑΣ» εξυπηρετεί κατοίκους ΑμεΑ οι οποίοι μετακινούνται για εργασιακούς ή εκπαιδευτικούς λόγους και εξυπηρετούνται από τις 06.00 π.μ. έως τις 22.00 μ.μ. με 3 πρωϊνές βάρδιες και 2 απογευματινές. Η ακτίνα εξυπηρέτησης ημερησίως είναι: Νέα Ελβετία – Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής – Καλαμαριά – Ανατολική Θεσσαλονίκη – Κέντρο πόλης – Δυτική Θεσσαλονίκη ως την Επτάλοφο – Πυλαία – Ελαιώνας – Πανόραμα – Νέα Ελβετία, ενώ πέρα των τακτικών δρομολογίων εκτελούνται και εμβόλιμα κατόπιν ραντεβού.

Ως έναρξη πράξης ορίζεται η 20η Μαρτίου 2018 και θα διαρκέσει 24 μήνες (2 έτη).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ:

Τέσσερα (4) οχήματα εξυπηρέτησης ΑμεΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  242.480,00 €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ταμείο Συνοχής)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ταμείο Συνοχής)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας – Φάση Β’» με Κωδικό ΟΠΣ 5003967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η Β Φάση της Πράξης αφορά στην υλοποίηση του 2ου Υποέργου της Πράξης και αφορά στα εξής:

α) Επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού ως εξής: Επέκταση της μεταλλικής ανωδομής του υφιστάμενου κτιρίου πρεσών, όπου θα τοποθετηθεί η 4η πρέσα απορριμμάτων, και η κατασκευή επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης στη επέκταση. Κατασκευή μονώροφου κτιρίου, όπου θα τοποθετηθούν τα υφιστάμενα φίλτρα άνθρακα των τριών πρεσών τα οποία θα μεταφερθούν από την υφιστάμενη θέση τους που είναι το κτίριο πρεσών. Κατασκευή διωρόφου κτιρίου με μεταλλικό φέροντα οργανισμό ορόφου, στο ισόγειο του οποίου θα ενσωματωθεί η δεξαμενή πυρόσβεσης, η δεξαμενή άρδευσης και το αντλιοστάσιο και στον όροφο, το 4ο φίλτρο άνθρακα. Προμήθεια και εγκατάσταση της 4ης πρέσας απορριμμάτων. Προμήθεια και εγκατάσταση του 4ου φίλτρου άνθρακα.

β) Βελτίωση της ηχομόνωσης του κτιρίου πρεσών.

γ) Φύτευση του οικοπέδου και του δώματος του νέου μονώροφου κτιρίου.

δ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης. Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε την 12/12/2014 και έγινε η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.

Το υποέργο υλοποιείται κανονικά εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ:
Παραδοτέο της Β’ φάσης αποτελεί το παραδοτέο του υποέργου 2:

Συγκρότημα συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων. Συγκρότημα συστήματος φίλτρων αποκονίωσης – απόσμησης. Διαμορφωμένος περιβάλλοντας χώρος με φυτεύσεις και σύστημα άρδευσης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 3.601.250,00 €

 

ΕΣΠΑ 2014-2020
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ 2014-2020
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ 2014-2020

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2015-2016 της κοινωνικής σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα.

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5000179

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): Κοινωνική σύμπραξη Π.Ε. Θεσσαλονίκης – Ανατολικό τμήμα

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Κύριος της πράξης είναι η Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα και ο Δικαιούχος της πράξης έχει αναλάβει τον συντονισμό των φορέων της Κ.Σ. που αποφασίζουν από κοινού για την φύση, τις δράσεις, τον τρόπο υλοποίησης και εκτέλεσης της πράξης. Για τον λόγο αυτό διεξάγονται κοινές συνεδριάσεις με τις σχετικές αποφάσεις.

Η Διασφάλιση των αναγκαίων Υποδομών γίνεται με της προβλεπόμενες διαδικασίες που διέπουν τον Δήμο Θεσσαλονίκης, είτε με παραχώρηση, ανάθεση ή διαγωνιστική διαδικασία. Σύμφωνα με το είδος και τον προϋπολογισμό της κάθε δράσης ακολουθείται το νομικό πλαίσιο όπως ισχύει για τους ΟΤΑ. Στις δράσεις που εκτελούνται από τους Κοινωνικούς Εταίρους της Σύμπραξης ακολουθείται το νομικό πλαίσιο που προδιαγράφεται για αυτούς και συμβαδίζει με τις αρχές του Προγράμματος.

Οι Προμήθειες τόσο των τροφίμων όσο και της βασικής υλικής συνδρομής διεξάγεται από την σχετική Διεύθυνση του Δήμου για λογαριασμό της ΚΣ. Αντίστοιχα γίνονται και η άλλοι διαγωνισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού αναγκαίου για την εκτέλεση της πράξης. Η παραλαβή, ο έλεγχος, η φύλαξη και η διανομή των τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής ακολουθεί τις προβλεπόμενες διατάξεις του Δήμου και του προγράμματος. Ειδικά οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας που πληρούν οι χώροι, τα μεταφορικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό τηρούνται απόλυτα.

Οι Συνοδευτικές Δράσεις στοχεύουν στο προφίλ των ωφελουμένων και παρέχονται προς όλους τους δικαιούχους. Σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, γίνεται επιλογή βάσει κριτηρίων μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και ανάγκης, που κρίνει ο φορέας εκτέλεσης της δράσης με αιτιολογημένη έκθεση. Οι συνοδευτικές δράσεις τεκμηριώνονται πλήρως και αξιολογούνται από την ΚΣ σε τακτικά χρονικά διαστήματα και στο τέλος των δράσεων.

 

Υποέργο 1. Διοικητικές δαπάνες

H προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής αποκεντρωμένα από τoν Επικεφαλής Εταίρο. Η αποθήκευσή των αποκεντρωμένων προμηθειών, η μεταφορά τους στα σημεία διανομής και η διανομή τους στους ωφελούμενους από τον Επικεφαλής Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, με ευθύνη και επιμέλειά του.

Υποέργο 2. Συνοδευτικά μέτρα

Ο Επικεφαλής Εταίρος θα σχεδιάσει για τα έτη 2015 – 2016 και θα υλοποιήσει Συνοδευτικά Μέτρα, ανάλογα με το προφίλ των ωφελουμένων του, τα οποία θα παρέχονται στους ωφελούμενους είτε απευθείας από τον ίδιο είτε μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που θα συνάψουν με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Υποέργο 3. Είδη τροφίμων

Τα είδη των τροφίμων που θα προμηθευτούν και θα διανείμει ο Επικεφαλής Εταίρος προσδιορίζονται από τον ίδιο στην πρότασή του, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων του.

Υποέργο 4. Είδη βασικής υλικής συνδρομής

Οι κατηγορίες των ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα προμηθευτούν και θα διανείμει ο Επικεφαλής Εταίρος προσδιορίζονται από τον ίδιο στην πρότασή του, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων του και αφορούν σε είδη οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής. Στους αστέγους παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.
Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής είναι:

·         Άτομα και οικογένειες που διαβιώνουν σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, και συμπεριλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Ωφελουμένων.

·         Άστεγοι, οι οποίοι προκύπτουν από έρευνες πεδίου που διενεργούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Δικαιούχου ή και άλλων εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 4.365.425,24 €

 

 

ΕΣΠΑ 2014-2020
ΤΕΒΑ
ΕΙΕΑΔ