Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


«Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»
«Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης»  στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5000675 και συνολική δημόσια δαπάνη 587.600,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Οι Ξενώνες Φιλοξενίας αναπτύχθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής με την οπτική του φύλου, ως εξής:

Α) Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους

Β) Κοινωνική στήριξη

Γ) Ψυχολογική στήριξη

Δ) Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση

Ε) Δράσεις Δικτύωσης.

Στόχοι των δράσεων της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:

-Η ολοκληρωμένη υποστήριξη και η παροχή πολλαπλών υπηρεσιών πρώτης γραμμής, και μάλιστα κοινών προδιαγραφών, για τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας και εν γένει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

-Η αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων με ολοκληρωμένο τρόπο για να καλύπτεται ευρύ φάσμα αναγκών των γυναικών εξυπηρετούμενων.

-Η αποτελεσματική διασύνδεση και η λειτουργία των δομών του Δικτύου για να ωφελούνται πολύπλευρα οι γυναίκες που απευθύνονται στις δομές.

-Η παροχή ασφαλούς φιλοξενίας στις γυναίκες και στα παιδιά τους

-Η ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες είτε κινδυνεύουν από άσκηση βίας, είτε έρχονται σε επαφή με θύματα έμφυλης βίας, είτε μπορούν να συμβάλουν στη μείωση /εξάλειψη του φαινομένου.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
«Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης»
«Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης»  στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5001616 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.432.080,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στην υλοποίηση των 2 υποέργων:
Υποέργο Α/Α 1. «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (Α.Κ.Η.Α.)»

Αντικείμενο του Υποέργου:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του «Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», το οποίο είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Θα παρέχει υπηρεσίες:
·        ψυχοκοινωνικής στήριξης,
·        πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας,
·        ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και
·      διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Υποέργο Α/Α 2. «Υπνωτήριο Δήμου Θεσσαλονίκης»

Αντικείμενο του Υποέργου:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του «Υπνωτηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης», το οποίο είναι μια δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Θα παρέχει υπηρεσίες:

·      διανυκτέρευσης
·      ατομικής φροντίδας και υγιεινής
·      ψυχοκοινωνικής στήριξης
·      διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
«Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης»
«Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και συνολική δημόσια δαπάνη 443.560,00  ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση των 2 υποέργων:

Υποέργο Α/Α 1. Κοινωνικό παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου:

Η δομή αφορά στη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των ωφελουμένων. Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» θα στηρίζεται στη φιλοσοφία της ευαισθητοποίησης, της αλληλέγγυας δράσης και της ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας καθώς και των τοπικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θα παρέχει υπηρεσίες:

 • διανομή τροφίμων και ειδών παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής και κατεψυγμένα προϊόντα
 • διανομή ειδών ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι».
 • είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd –dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού

Ο Δήμος διαθέτει ήδη ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ), το οποίο μπορεί να διασυνδεθεί και να διαλειτουργήσει με το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων το οποίο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί κεντρικά (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) και να διατεθεί στους Δικαιούχους των πράξεων τις οποίες αφορά ο οδηγός εφαρμογής και λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών, όπως για παράδειγμα έκτακτες ενισχύσεις στις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο χορηγιών με ομάδες, επιχειρήσεις και φορείς.

Δομή Παροχής Συσσιτίου: Αφορά στη λειτουργία Δομής παροχής συσσιτίων, η οποία θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, θα πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, θα έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και παράλληλα θα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία κ.α. για την σίτιση των ωφελούμενων.

Οι Δομές συσσιτίου θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενες υποδομές διασφαλίζοντας την τήρηση των κείμενων υγειονομικών κανονισμών για την διανομή του φαγητού ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση.

Η παρασκευή των ημερήσιων γευμάτων θα ανατεθεί σε εταιρεία catering κατόπιν διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα γεύματα θα μοιράζονται στην έδρα της δομής καθώς και σε επιπλέον σημεία διανομής (παραρτήματα ΚΑΠΗ) για την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη.

Υποέργο Α/Α 2.: Κοινωνικό Φαρμακείο:

Το υποέργο αφορά στην λειτουργία της δομής Κοινωνικού Φαρμακείου, το οποίο είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των αναγκών σε φαρμακευτική περίθαλψη των ωφελουμένων. Θα παρέχει υπηρεσίες:

 • παροχής φαρμάκων
 • παροχής υγειονομικού υλικού
 • παροχής παραφαρμακευτικών προϊόντων

Η δομή θα συγκεντρώνει φάρμακα και λοιπά είδη φαρμακείου για νοικοκυριά και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια και δε διαθέτουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη ή/και κοινωνική ασφάλιση (άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι). Ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιεί τοπικά φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο. Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα φάρμακα, διατιθέμενα φάρμακα, u945 αριθμός ωφελουμένων κλπ.).

Τα παρεχόμενα είδη του Κοινωνικού Φαρμακείου θα προέρχονται από:

 • Δωρεές /χορηγίες τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους.
 • Δωρεές /χορηγίες φαρμακοβιομηχανιών.
 • Δωρεές/χορηγίες πολιτών.
 • Από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.α.).
 • Από τον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατόπιν διαγωνισμού (εφόσον υπάρχει ανεπάρκεια τους)

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ»
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5002722 και συνολική δημόσια δαπάνη 652.960,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχοντας αναπτύξει ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικών δομών και δράσεων (δομές αστεγίας, κοινωνικό παντοπωλείο, συσσίτια, κοινωνικό φαρμακείο, Επισιτιστικό πρόγραμμα (ΤΕΒΑ) για τις ευάλωτες ομάδες των κατοίκων της πόλης, επιθυμεί να οργανώσει και τη συντονισμένη πληροφόρηση και δικτύωση των εν λόγω δομών με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού του. Πρόκειται να οργανωθούν δύο (2) Κέντρα Κοινότητας, ένα (1) στον ανατολικό τομέα και ένα (1) στο δυτικό τομέα της πόλης. Επιπρόσθετα πρόκειται στο Κέντρο Κοινότητας του δυτικού τομέα να ενσωματωθεί Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.) λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης προσφύγων στην περιοχή.

Π1: Κέντρο Κοινότητας

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας περιλαμβάνει τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

 • Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Π2: Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.)

Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Βόρεια Ελλάδα δημιούργησε αυξημένες ανάγκες διαχείρισης του προσφυγικού πληθυσμού.

Ο στόχος της λειτουργίας Κέντρου Ένταξης Μεταναστών-ΚΕΜ αφορά τους εξής άξονες:

 • Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωση
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, Συλλόγους Μεταναστών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, ΜΚΟ, Κοινωνικές Υπηρεσίες)
 • Υλοποίηση μαθημάτων και παράλληλων δράσεων για την κοινωνική ένταξη
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
«Προμήθεια τεσσάρων οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ»
«Προμήθεια τεσσάρων οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ», με Κωδικό ΟΠΣ 5008085, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ για την αναβάθμιση και επέκταση της παροχής υπηρεσιών του δικτύου μεταφοράς ΑμεΑ «ΑΙΝΕΙΑΣ».

Το δίκτυο μεταφοράς ΑμεΑ «ΑΙΝΕΙΑΣ» εξυπηρετεί κατοίκους ΑμεΑ οι οποίοι μετακινούνται για εργασιακούς ή εκπαιδευτικούς λόγους και εξυπηρετούνται από τις 06.00 π.μ. έως τις 22.00 μ.μ. με 3 πρωϊνές βάρδιες και 2 απογευματινές. Η ακτίνα εξυπηρέτησης ημερησίως είναι: Νέα Ελβετία – Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής – Καλαμαριά – Ανατολική Θεσσαλονίκη – Κέντρο πόλης – Δυτική Θεσσαλονίκη ως την Επτάλοφο – Πυλαία – Ελαιώνας – Πανόραμα – Νέα Ελβετία, ενώ πέρα των τακτικών δρομολογίων εκτελούνται και εμβόλιμα κατόπιν ραντεβού.

Ως έναρξη πράξης ορίζεται η 20η Μαρτίου 2018 και θα διαρκέσει 24 μήνες (2 έτη).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ:

Τέσσερα (4) οχήματα εξυπηρέτησης ΑμεΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  242.480,00 €

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page