Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών


Σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ/309/Α’) “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπάλληλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων” όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4389/2016 (ΦΕΚ/94/Α’) και ισχύει

β) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ.0000910_ΕΞ_2015 (ΦΕΚ/2579/Β’) των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών”, η προβλεπόμενη για φέτος (χρήση 2015) υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘΕΝ” στην διεύθυνση http://www.pothen.gr .

γ) του υπ’ αριθμ. 52/Γ/2-6-2016 εγγράφου της Γ’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Η είσοδος των υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης στην ανωτέρω διαδικτυακή εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του TAXISnet.

Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση με οδηγίες και προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των υπόχρεων προσώπων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ/309/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ελέγχονται από την Επιτροπή του άρθρου 3Α (για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού αφορά μόνο τη Δ.Π.Κ. του Δημάρχου).

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των υπόχρεων προσώπων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ’ έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και μγ΄ και μστ’ έως μη΄  της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ/309/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ελέγχονται από την Γ΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, καλούνται οι υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης να μην υποβάλλουν – αποστέλλουν έντυπες δηλώσεις.

Δηλώσεις ανά έτος

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page