Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει, με την υπ’ αριθμ. 7812/09-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Ρ3ΩΡ5-ΒΜ4) ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση,  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση  του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο ΄“Modeling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility – MOMENTUM”, (Μοντελοποίηση Αναδυόμενων Λύσεων Μεταφοράς για Αστική Κινητικότητα) στο πλαίσιο  του προγράμματος “Horizon