Ανακοίνωση πρόσληψης υπ’ αρ. ΣΟΧ 12/2020 για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «2050 Climate-friendly Mobility in Cities – 2050 CliMobCity».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 361132/23-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΓ8ΩΡ5-62Δ) ΣΟΧ 12/2020 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προκειμένου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «2050 Climate-friendly Mobility in Cities – 2050 CliMobCity», του Πολυμερούς Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να