Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία), για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό (ανοικτή διαδικασία), για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018, προϋπολογισμού δαπάνης 685.210,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διενέργεια δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στον χώρο του πάρκου της Νέας Ελβετίας, στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 23 / 2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στον χώρο του πάρκου της Νέας Ελβετίας, στη Θεσσαλονίκη. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 10 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 πμ στο γραφείο 020 του

Περίληψη διακήρυξης για την Προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων με πλαστικό καπάκι π.δ 74.266,08 € με ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την “Προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων με πλαστικό καπάκι για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων” π.δ 74.266,08 € με ΦΠΑ

Απευθείας ανάθεση των εργασιών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, των εργασιών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, των εργασιών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Αναλώσιμα και Λοιπά Υλικά Γραφείων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Αναλώσιμα και Λοιπά Υλικά Γραφείων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2017/0000000085/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4456/2017

Aπευθείας ανάθεση της διοργάνωσης του 3ου Διεθνούς Εργαστηρίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος URBACT III – Arrival Cities, προϋπολογισμού δαπάνης 14.500,00€, για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη διοργάνωση του 3ου Διεθνούς Εργαστηρίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος URBACT III – Arrival Cities, για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης. O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων, προϋπολογισμού δαπάνης 74.378,92 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Προκήρυξη τακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 74.378,92 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης εκπόνησης μελέτης στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος της οδού Ικτίνου 5

Μελέτη στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος της οδού Ικτίνου 5» με προεκτιμώμενη αμοιβή τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτών (499.870,10 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μελέτη στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31

Μελέτη στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31 με προεκτιμώμενη αμοιβή τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (469.059,42 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

X