Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής σκευών και λοιπού εξοπλισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00€ με το Φ.Π.Α.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών & ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ οικ. έτους 2017-2018, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περ/ντος -Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων π.δ. 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα εργασίας

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση εργασιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσηςτων χώρων εργασίας, αρχείων, αποθηκών, εργοταξίων κ.α. Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 183.644,42€, με το ΦΠΑ 24%

Δημόσια διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση εργασιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης των χώρων εργασίας, αρχείων, αποθηκών, εργοταξίων κ.α. Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης,  π.δ. 183.644,42€, με το ΦΠΑ 24%,  για δύο έτη, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο e-mail: promitheies@thessaloniki.gr . Επίσης, ενημερώνουμε

Δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την Επισκευή Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διαβούλευση για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προκειμένου να προβούμε στην σύνταξη ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για τον διαγωνισμό ασφάλισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενα αρχεία παρακαλούμε: Α. Στον Πίνακα Οχημάτων η στήλη “Τιμή διαγωνισμού 2015” καταγράφει τις ενδεικτικες τιμές (επί των οποίων δόθηκαν οι

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια υλικών για τη μετατροπή συμβατικών φωτεινών σηματοδοτών σε LED», προϋπολογισμού δαπάνης 125.850,08€ με το Φ.Π.Α.

Δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για τη μετατροπή συμβατικών φωτεινών σηματοδοτών σε LED», προϋπολογισμού 125.850,08€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (αριθμ. μελέτης 67/2016) της Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητα και Δικτύων, του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημόσια διαβούλευση των όρων – τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2016) του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δημόσια διαβούλευση των όρων – τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2016) του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών. Παρακαλούμε όπως

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προυπολογισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προυπολογισμού του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 685.210,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).  Mε

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών και αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, για την προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών & αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων προϋπολογισμού δαπάνης 1.011.709,18 €

X