Είμαι Δημότης Θεσσαλονίκης και κατοικώ στο εξωτερικό


Οι πολιτικοί γάμοι, τελούνται κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 18:00 έως τις 20:00, ανά δεκάλεπτο, σε ορισμένη από τον Δήμαρχο αίθουσα του δημαρχιακού μεγάρου. Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για την τέλεση του γάμου, ενώ η ημερομηνία τέλεσης επιλέγεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
γραφείο πολιτικών γάμων του Τμ. Δημοτολογίου, γρ.123Γ,1ος όροφος,
στα τηλέφωνα 2313317408-09, ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση politikoigamoi@thessaloniki.gr
(Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 8:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΔΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, εκδίδουν άδεια πολιτικού γάμου από την πλησιέστερη Ελληνική Πρεσβεία ή Ελληνικό Προξενικό Γραφείο (άρθρο δεύτερο, Ν.4230/2014, ΦΕΚ 18Α’/2014)

1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου. Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.

2. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

3. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

4. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας του στο εξωτερικό καθώς και ο τόπος τέλεσης.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

6. Παράβολο χαρτοσήμου ή διπλότυπο είσπραξης των 15 ευρώ από εφορία.

7. Αντίγραφα των ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των μελλονύμφων.

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο) :

  • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  • Φορέας ασφάλισης αυτών.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).Πράξεις που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό(γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.λ.π) η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π προς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page