Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5.6.2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014» παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για την online παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού παρακαλούμε επιλέξτε το παρακάτω link: https://gaiacrmkea.c-gaia.gr/city_thessaloniki/index.php

Στοιχεία προϋπολογισμού-Διαύγεια

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInPrint this page